Locked Garden
Dagelijks Gebed
 
Dagelijks Gebed: Wat Jezus Zei en Deed
 
Jezus leerde ons het belang van dagelijks gebed. Hij vertelde ons over de "noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven" (Lucas 18:1). Hij zei ook dat we dag en nacht met God in gesprek moesten zijn (Lucas 18:7). Toen Hij Zijn discipelen leerde hoe te bidden, vertelde Hij hen dat zij God moesten vragen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien (Lucas 11:3).

Jezus gaf ons een voorbeeld voor dagelijks gebed door in alle soorten omstandigheden te bidden:
 • Hij bad toen Hij gedoopt werd (Lucas 3:21).
 • Hij bad vlak voor Zijn passie (Matteüs 26:39) en aan het kruis (Matteüs 27:46; Lucas 23:34, 46).
 • Jezus bad toen Hij zich in doodsangst bevond, Hij bad toen zelfs nog ernstiger (Lucas 22:44).
 • Hij bad in droeve tijden, zoals bij de tombe van Zijn vriend Lazarus.
 • Hij bad de hele nacht vóór Hij Zijn discipelen koos. (Lucas 6:12).
 • Hij bad toen Hij brood brak en het aan anderen te eten gaf (Johannes 6:11).
Jezus maakte het een prioriteit om te bidden. "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden" (Lucas 5:16), of hij stuurde de menigten weg en "ging...de berg op om er in afzondering te bidden" (Matteüs 14:23). We lezen ook dat Jezus "vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was" opstond en "naar een eenzame plek [liep] om daar te bidden" (Marcus 1:35).

 

Dagelijks Gebed: Wat de Bijbel Nog Meer Zegt
De Bijbel vertelt ons dat we ten alle tijde moeten bidden en onze verzoeken aan God bekend moeten maken (Efeziërs 6:18). De Schriftteksten vertellen ons dat we onophoudelijk moeten bidden (1 Tessalonicenzen 5:17). De Bijbel vertelt ons nooit dat we ons ergens zorgen over moeten maken, maar dat we God moeten danken voor de dingen waarin Hij reeds heeft voorzien (Filippenzen 4:6).

Jezus leerde Zijn volgelingen om een eenvoudig dagelijks gebed te bidden. Je kent het misschien al uit je hoofd als het "Onze Vader", maar het zal meer betekenis voor je krijgen als je even de tijd neemt om na te denken over wat elke regel nu eigenlijk betekent. Zeg het dan in je eigen woorden:

 • “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Erken aan het begin van je gebed dat God je Vader is. Je kan bijvoorbeeld bidden: "God, dank U wel voor het feit dat U van mij houdt en me als Uw kind hebt geadopteerd, ook al heb ik niets gedaan om Uw liefde te verdienen."
 • “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Deze regels gaan helemaal over het verlangen om God's idealen hier op aarde in te stellen. Vraag God om je te tonen wat Hij wil dat je vandaag voor Hem doet en om je de energie en de moed te geven om dat te doen. Vraag Hem om je jouw gewoontes te tonen waarvan je je misschien niet bewust bent dat deze minder zijn dan Zijn idealen en om je te helpen om te veranderen.
 • “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Vraag God om vandaag in je fysieke behoeften te voorzien. Vraag gerust voor andere behoeften zoals een dak boven je hoofd, kleding, een baan, veiligheid, etcetera. Ben specifiek over wat je nodig hebt en dank Hem voor de manieren waarop Hij in het verleden voor je heeft gezorgd.
 • “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Vraag God om je te vergeven voor die dingen waarvan je weet dat je ze verkeerd hebt gedaan. Je kunt ook bidden om God's hulp te vragen om een zonde te overwinnen die in je leven blijft terugkeren. Vraag God om vergeving en bedank Hem. Denk dan even na of er iemand in jouw leven is die jij nog niet hebt vergeven. Neem de tijd om anderen mentaal te vergeven. Vraag God om in deze aspecten van je leven in te grijpen.
 • “En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” Nadat je voor vergeving hebt gebeden, bid dan voor jezelf en voor familie voor bescherming tegen verleidingen en kwaad.
 • “Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Erken dat God de macht heeft om je gebeden te beantwoorden en uit te voeren wat Hij beloofd heeft.
 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl