Locked Garden
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
 
 
Gebed van Dankzegging: Bestaat er een officieel Gebed van Dankzegging?
 
Een gebed van dankzegging doet ons denken aan het Amerikaanse Thanksgiving feest: een feestelijke tafel met daarop kalkoen, veenbessen, en andere traditionele schotels. Families zitten watertandend rond de tafel terwijl de kleinkinderen naar de pompoentaarten met slagroom lonken. Voordat de kalkoen wordt aangesneden, houden de familieleden elkaars handen vast en buigen hun hoofden, en geven zo dank voor de maaltijd die voor hen op tafel staat.

Er bestaat geen officieel "Dank U wel God" gebed, maar gebeden van dankbaarheid werden al lang aan God aangeboden vóór deze Amerikaanse Thanksgiving-traditie in 1620 begon. Deze gebeden waren de bron van de beslissing van de "Pelgrims" (de eerste kolonisten) om dit historische feest, dat zij deelden met de Wampanoag Indianen, te beginnen met een gebed van dankzegging.

Gebed van Dankzegging: Waar kwam dit idee vandaan?
De diep religieuze Pelgrims raadpleegden de Bijbel om een manier te vinden om hun dankbaarheid voor hun overleving en de eerste oogst uit te drukken. Zij vonden het vermaarde Loofhuttenfeest (Soekot), ook wel het Inzamelingsfeest genoemd. Het inzamelen van de Israëlieten (gered uit de Sinaï woestijn) en hun oogst werden tijdens dit feest gevierd en dit is tegenwoordig nog steeds het meest vreugdevolle feest dat er bestaat (Leviticus 23).

Een andere referentie aan dankzegging kan gevonden worden in het verslag over de "plaatsing" van wat Samuël de Eben-Haëzer Steen noemde. Dit was een gedenksteen om hen er aan te herinneren dat zij dankbaar moesten zijn voor God's hulp tijdens een aanval van de Filistijnen (1 Samuël 7:10-12). In feite heeft de Bijbel het bijna van begin tot eind over dankzegging. 1 Tessalonicenzen 5:18 zegt: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

Alle vroege vieringen hadden een gemeenschappelijk thema -- God. Dankzegging was aan God gericht, hun Schepper, Beschermer, en Voorziener. Zij geloofden dat alle goede dingen uiteindelijk van Hem kwamen zoals zij dat heden ook doen. Andere verzen die ook over dankzegging gaan kunnen gelezen worden in Psalm 100:4, Psalm 105:1 en 1 Korintiërs 15:57.

Gebed van Dankzegging: Hoe we gebeden van dankzegging kunnen aanbieden
Gebeden zijn eenvoudigweg communicatie met God. Deze kunnen uit het hoofd geleerde of formele gebeden zijn, of woorden die op een eenvoudige maar oprechte manier uit het hart worden gesproken. God hoort deze en houdt deze allemaal in ere (zie 1 Johannes 5:14).

Een eenvoudig kindergebed kan iets zijn als het volgende:
Dank U wel God voor alles wat bloeit,
Dank U voor de regenboog die aan de hemel groeit,
Dank U voor de sterren, zij stralen vol leven,
Dank U voor de vrienden die U mij hebt gegeven,
Dank U voor de zon en de maan,
Dank U voor alles wat U hebt gedaan!


Een gebed dat door Brian F. King voor de Thanksgiving Dag werd geschreven gaat als volgt (uiteraard werd dit gebed oorspronkelijk in het Engels geschreven):
O Heer, met nederige harten bidden wij nu
op deze Thanksgiving Dag voor een zegen van U
En wij vragen aan deze tafel die is volgeladen,
waar dit dankbaar gezin tot U spreekt voor genade,
dat U zal komen en dat met ons deelt
wat U in overvloed op ons veld hebt geteeld.
We bidden dat elke haard, elk huis, en elk feestelijk bord
vandaag door U, O Heer, gezegend wordt.
En dat Uw vrede voor altijd hier zal landen
op Thanksgiving Dag, waar kaarsen branden.

Gebed van Dankzegging: Schrijf je eigen gebed van dankzegging
Heb jij een verlangen om je familie in een gebed van dankzegging te leiden? Beschouw de volgende vragen eens als een manier om je op je gebed voor te bereiden:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die dit jaar in je familie hebben plaatsgevonden?

Is je familie in aantal gegroeid, door huwelijken of geboorten?

Ging je familie door een moeilijke periode? Als dat zo is, denk dan eens na over wat je van elke situatie geleerd hebt.

Wie zijn de leden van je familie? Noem een goede eigenschap van elk familielid waar je dankbaar voor bent.
 
 
 

 


Lees meer...
 
 
Gebed om Kalmte: Hoe Gaat Dat?
 
Het Gebed om Kalmte gaat als volgt --

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven;
om van één moment tegelijkertijd te genieten;
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
Om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn;
Om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef;
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn, en om met Hem overgelukkig te zijn:
Voor altijd in het volgende leven. Amen.

Gebed om Kalmte: Wat Betekent Het?
Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door een man met de naam Reinhold Niebuhr, en had de titel "Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die vaak "op zoek zijn naar vredigheid" in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun levens. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met de zogenaamde 12-stappen programma's omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

Eerst erkennen we, door deze woorden te uiten, dat we God's bestaan erkennen en dat we herkennen dat Hij waarachtig de enige is die ons een innerlijke vrede kan brengen ongeacht of we ons in chaotische omstandigheden bevinden. Zijn wonderbaarlijke aanwezigheid in onze levens brengt ons een 'kalmte' die nergens anders gevonden kan worden. Er is een Bijbelvers dat zegt dat de vrede van God zich buiten elk menselijk voorstellingsvermogen bevindt. “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Filippenzen 4:7). Totdat we de 'vrede van God' toestaan om ons verstand, ons hart en onze ziel binnen te gaan, zullen we nooit die ultieme kalmte ervaren die de meest zware omstandigheden in het leven kan weerstaan.

Het gebed gaat verder met het behandelen van acceptatie, moed en wijsheid. Het komt allemaal neer op het aan God vragen om deze dingen en Hem ons deze dingen vervolgens te laten geven. Met andere woorden, het gaat om een overgave aan Hem. Het tweede gedeelte herinnert ons er aan dat we er op moeten vertrouwen dat God alles tot een goed einde zal brengen en dat we herkennen dat we normaalgesproken de moeilijkheden in deze zondige wereld of de daden van anderen niet echt zelf in de hand hebben. Vertrouw op Hem en leef één dag tegelijkertijd, van elk moment genietend.

Gebed om Kalmte: Hoe Breng Ik Dat in de Praktijk?
Doorzettingsvermogen en successen ontstaan niet in goede tijden. Zij ontstaan in beproevingen. 1 Petrus 4:12 zegt: “. . .wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks”. De Bijbel vertelt ons dat we door moeilijke tijden zullen gaan en dat precies deze ervaringen ons sterker zullen maken. In onze momenten van zwakte leren we op God's kracht te vertrouwen en het behaagt Hem ten zeerste wanneer we op Hem vertrouwen. We verlangen er allemaal naar om nodig te zijn en gewild te zijn; God wil dit ook van ons. Hij wil dat we ons tot Hem wenden en Hem vertrouwen.

Put hier moed uit -- Jezus Christus is trouwhartig; we kunnen in Hem rusten, en altijd op Hem vertrouwen wat betreft het eindresultaat. We begrijpen niet altijd "waarom" bepaalde dingen gebeuren en dat hoeven we ook niet altijd. Jeremia 29:11 zegt: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” En in Hebreeën 13:5 vertelt God ons dat Hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Nooit is een erg lange tijd. . . Hij is er altijd voor ons als we Hem opzoeken.

Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Matteüs 11:28-30).

In deze Schriftteksten zien we de relevantie van de laatste zin in het Gebed om Kalmte. Als we ons aan Hem overgeven, dan kunnen we met Hem overgelukkig zijn, in dit leven en voor altijd in het volgende leven.
 
 
 

 

Lees meer...
 
Dagelijks Gebed: Wat Jezus Zei en Deed
 
Jezus leerde ons het belang van dagelijks gebed. Hij vertelde ons over de "noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven" (Lucas 18:1). Hij zei ook dat we dag en nacht met God in gesprek moesten zijn (Lucas 18:7). Toen Hij Zijn discipelen leerde hoe te bidden, vertelde Hij hen dat zij God moesten vragen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien (Lucas 11:3).

Jezus gaf ons een voorbeeld voor dagelijks gebed door in alle soorten omstandigheden te bidden:
 • Hij bad toen Hij gedoopt werd (Lucas 3:21).
 • Hij bad vlak voor Zijn passie (Matteüs 26:39) en aan het kruis (Matteüs 27:46; Lucas 23:34, 46).
 • Jezus bad toen Hij zich in doodsangst bevond, Hij bad toen zelfs nog ernstiger (Lucas 22:44).
 • Hij bad in droeve tijden, zoals bij de tombe van Zijn vriend Lazarus.
 • Hij bad de hele nacht vóór Hij Zijn discipelen koos. (Lucas 6:12).
 • Hij bad toen Hij brood brak en het aan anderen te eten gaf (Johannes 6:11).
Jezus maakte het een prioriteit om te bidden. "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden" (Lucas 5:16), of hij stuurde de menigten weg en "ging...de berg op om er in afzondering te bidden" (Matteüs 14:23). We lezen ook dat Jezus "vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was" opstond en "naar een eenzame plek [liep] om daar te bidden" (Marcus 1:35).

 

Dagelijks Gebed: Wat de Bijbel Nog Meer Zegt
De Bijbel vertelt ons dat we ten alle tijde moeten bidden en onze verzoeken aan God bekend moeten maken (Efeziërs 6:18). De Schriftteksten vertellen ons dat we onophoudelijk moeten bidden (1 Tessalonicenzen 5:17). De Bijbel vertelt ons nooit dat we ons ergens zorgen over moeten maken, maar dat we God moeten danken voor de dingen waarin Hij reeds heeft voorzien (Filippenzen 4:6).

Jezus leerde Zijn volgelingen om een eenvoudig dagelijks gebed te bidden. Je kent het misschien al uit je hoofd als het "Onze Vader", maar het zal meer betekenis voor je krijgen als je even de tijd neemt om na te denken over wat elke regel nu eigenlijk betekent. Zeg het dan in je eigen woorden:

 • “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Erken aan het begin van je gebed dat God je Vader is. Je kan bijvoorbeeld bidden: "God, dank U wel voor het feit dat U van mij houdt en me als Uw kind hebt geadopteerd, ook al heb ik niets gedaan om Uw liefde te verdienen."
 • “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Deze regels gaan helemaal over het verlangen om God's idealen hier op aarde in te stellen. Vraag God om je te tonen wat Hij wil dat je vandaag voor Hem doet en om je de energie en de moed te geven om dat te doen. Vraag Hem om je jouw gewoontes te tonen waarvan je je misschien niet bewust bent dat deze minder zijn dan Zijn idealen en om je te helpen om te veranderen.
 • “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Vraag God om vandaag in je fysieke behoeften te voorzien. Vraag gerust voor andere behoeften zoals een dak boven je hoofd, kleding, een baan, veiligheid, etcetera. Ben specifiek over wat je nodig hebt en dank Hem voor de manieren waarop Hij in het verleden voor je heeft gezorgd.
 • “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Vraag God om je te vergeven voor die dingen waarvan je weet dat je ze verkeerd hebt gedaan. Je kunt ook bidden om God's hulp te vragen om een zonde te overwinnen die in je leven blijft terugkeren. Vraag God om vergeving en bedank Hem. Denk dan even na of er iemand in jouw leven is die jij nog niet hebt vergeven. Neem de tijd om anderen mentaal te vergeven. Vraag God om in deze aspecten van je leven in te grijpen.
 • “En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” Nadat je voor vergeving hebt gebeden, bid dan voor jezelf en voor familie voor bescherming tegen verleidingen en kwaad.
 • “Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Erken dat God de macht heeft om je gebeden te beantwoorden en uit te voeren wat Hij beloofd heeft.
 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl