Locked Garden
Laatste artikelen

 

  

Wees niet bevreesd 

 

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt.
Hier is Mijn hand, wees maar niet bang te vallen.
Ik houd je vast, Mijn macht schiet nooit tekort.

Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen,
zodat het water tot de lippen komt.
Want met een wenk doe Ik de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.

Wees niet bevreesd, wanneer je krachten minderen,
want in jouw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen.
En alles kun je, als je mij verwacht.

Wees niet bevreesd, want Ik zal voor je zorgen.
Denk aan de lelien, de mussen die Ik voed.
Ik ben de God van heden en van morgen,
de God die leeft en die jou leven doet!

(Nel Benschop)
 
 

 

 


Lees meer...

 

 Vader God, ik vraag me af

Vader God, ik vraag me af
hoe ik ooit heb geleef
zonder te weten
dat Uw vader hart al
zo lang om mij geeft

Maar nu ben ik Uw kind,
nu mag ik wonen in Uw huisgezin
en ik zal nooit meer eenzaam zijn
want Vader, U ben altijd bij mij

Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..

Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Heer, ik wil U prijzen
Zolang ik leef..
 
(OPW.)

 


Lees meer...
 
 
Gebed van Dankzegging: Bestaat er een officieel Gebed van Dankzegging?
 
Een gebed van dankzegging doet ons denken aan het Amerikaanse Thanksgiving feest: een feestelijke tafel met daarop kalkoen, veenbessen, en andere traditionele schotels. Families zitten watertandend rond de tafel terwijl de kleinkinderen naar de pompoentaarten met slagroom lonken. Voordat de kalkoen wordt aangesneden, houden de familieleden elkaars handen vast en buigen hun hoofden, en geven zo dank voor de maaltijd die voor hen op tafel staat.

Er bestaat geen officieel "Dank U wel God" gebed, maar gebeden van dankbaarheid werden al lang aan God aangeboden vóór deze Amerikaanse Thanksgiving-traditie in 1620 begon. Deze gebeden waren de bron van de beslissing van de "Pelgrims" (de eerste kolonisten) om dit historische feest, dat zij deelden met de Wampanoag Indianen, te beginnen met een gebed van dankzegging.

Gebed van Dankzegging: Waar kwam dit idee vandaan?
De diep religieuze Pelgrims raadpleegden de Bijbel om een manier te vinden om hun dankbaarheid voor hun overleving en de eerste oogst uit te drukken. Zij vonden het vermaarde Loofhuttenfeest (Soekot), ook wel het Inzamelingsfeest genoemd. Het inzamelen van de Israëlieten (gered uit de Sinaï woestijn) en hun oogst werden tijdens dit feest gevierd en dit is tegenwoordig nog steeds het meest vreugdevolle feest dat er bestaat (Leviticus 23).

Een andere referentie aan dankzegging kan gevonden worden in het verslag over de "plaatsing" van wat Samuël de Eben-Haëzer Steen noemde. Dit was een gedenksteen om hen er aan te herinneren dat zij dankbaar moesten zijn voor God's hulp tijdens een aanval van de Filistijnen (1 Samuël 7:10-12). In feite heeft de Bijbel het bijna van begin tot eind over dankzegging. 1 Tessalonicenzen 5:18 zegt: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

Alle vroege vieringen hadden een gemeenschappelijk thema -- God. Dankzegging was aan God gericht, hun Schepper, Beschermer, en Voorziener. Zij geloofden dat alle goede dingen uiteindelijk van Hem kwamen zoals zij dat heden ook doen. Andere verzen die ook over dankzegging gaan kunnen gelezen worden in Psalm 100:4, Psalm 105:1 en 1 Korintiërs 15:57.

Gebed van Dankzegging: Hoe we gebeden van dankzegging kunnen aanbieden
Gebeden zijn eenvoudigweg communicatie met God. Deze kunnen uit het hoofd geleerde of formele gebeden zijn, of woorden die op een eenvoudige maar oprechte manier uit het hart worden gesproken. God hoort deze en houdt deze allemaal in ere (zie 1 Johannes 5:14).

Een eenvoudig kindergebed kan iets zijn als het volgende:
Dank U wel God voor alles wat bloeit,
Dank U voor de regenboog die aan de hemel groeit,
Dank U voor de sterren, zij stralen vol leven,
Dank U voor de vrienden die U mij hebt gegeven,
Dank U voor de zon en de maan,
Dank U voor alles wat U hebt gedaan!


Een gebed dat door Brian F. King voor de Thanksgiving Dag werd geschreven gaat als volgt (uiteraard werd dit gebed oorspronkelijk in het Engels geschreven):
O Heer, met nederige harten bidden wij nu
op deze Thanksgiving Dag voor een zegen van U
En wij vragen aan deze tafel die is volgeladen,
waar dit dankbaar gezin tot U spreekt voor genade,
dat U zal komen en dat met ons deelt
wat U in overvloed op ons veld hebt geteeld.
We bidden dat elke haard, elk huis, en elk feestelijk bord
vandaag door U, O Heer, gezegend wordt.
En dat Uw vrede voor altijd hier zal landen
op Thanksgiving Dag, waar kaarsen branden.

Gebed van Dankzegging: Schrijf je eigen gebed van dankzegging
Heb jij een verlangen om je familie in een gebed van dankzegging te leiden? Beschouw de volgende vragen eens als een manier om je op je gebed voor te bereiden:

Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen die dit jaar in je familie hebben plaatsgevonden?

Is je familie in aantal gegroeid, door huwelijken of geboorten?

Ging je familie door een moeilijke periode? Als dat zo is, denk dan eens na over wat je van elke situatie geleerd hebt.

Wie zijn de leden van je familie? Noem een goede eigenschap van elk familielid waar je dankbaar voor bent.
 
 
 

 


Lees meer...
 
 
Gebed om Kalmte: Hoe Gaat Dat?
 
Het Gebed om Kalmte gaat als volgt --

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven;
om van één moment tegelijkertijd te genieten;
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
Om deze zondige wereld, net als Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn;
Om er op te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef;
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn, en om met Hem overgelukkig te zijn:
Voor altijd in het volgende leven. Amen.

Gebed om Kalmte: Wat Betekent Het?
Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door een man met de naam Reinhold Niebuhr, en had de titel "Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die vaak "op zoek zijn naar vredigheid" in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun levens. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met de zogenaamde 12-stappen programma's omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

Eerst erkennen we, door deze woorden te uiten, dat we God's bestaan erkennen en dat we herkennen dat Hij waarachtig de enige is die ons een innerlijke vrede kan brengen ongeacht of we ons in chaotische omstandigheden bevinden. Zijn wonderbaarlijke aanwezigheid in onze levens brengt ons een 'kalmte' die nergens anders gevonden kan worden. Er is een Bijbelvers dat zegt dat de vrede van God zich buiten elk menselijk voorstellingsvermogen bevindt. “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Filippenzen 4:7). Totdat we de 'vrede van God' toestaan om ons verstand, ons hart en onze ziel binnen te gaan, zullen we nooit die ultieme kalmte ervaren die de meest zware omstandigheden in het leven kan weerstaan.

Het gebed gaat verder met het behandelen van acceptatie, moed en wijsheid. Het komt allemaal neer op het aan God vragen om deze dingen en Hem ons deze dingen vervolgens te laten geven. Met andere woorden, het gaat om een overgave aan Hem. Het tweede gedeelte herinnert ons er aan dat we er op moeten vertrouwen dat God alles tot een goed einde zal brengen en dat we herkennen dat we normaalgesproken de moeilijkheden in deze zondige wereld of de daden van anderen niet echt zelf in de hand hebben. Vertrouw op Hem en leef één dag tegelijkertijd, van elk moment genietend.

Gebed om Kalmte: Hoe Breng Ik Dat in de Praktijk?
Doorzettingsvermogen en successen ontstaan niet in goede tijden. Zij ontstaan in beproevingen. 1 Petrus 4:12 zegt: “. . .wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks”. De Bijbel vertelt ons dat we door moeilijke tijden zullen gaan en dat precies deze ervaringen ons sterker zullen maken. In onze momenten van zwakte leren we op God's kracht te vertrouwen en het behaagt Hem ten zeerste wanneer we op Hem vertrouwen. We verlangen er allemaal naar om nodig te zijn en gewild te zijn; God wil dit ook van ons. Hij wil dat we ons tot Hem wenden en Hem vertrouwen.

Put hier moed uit -- Jezus Christus is trouwhartig; we kunnen in Hem rusten, en altijd op Hem vertrouwen wat betreft het eindresultaat. We begrijpen niet altijd "waarom" bepaalde dingen gebeuren en dat hoeven we ook niet altijd. Jeremia 29:11 zegt: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” En in Hebreeën 13:5 vertelt God ons dat Hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Nooit is een erg lange tijd. . . Hij is er altijd voor ons als we Hem opzoeken.

Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Matteüs 11:28-30).

In deze Schriftteksten zien we de relevantie van de laatste zin in het Gebed om Kalmte. Als we ons aan Hem overgeven, dan kunnen we met Hem overgelukkig zijn, in dit leven en voor altijd in het volgende leven.
 
 
 

 

Lees meer...
 
 
God's Liefde - Johannes 15:13
 
God's liefde voor ons, Zijn van Hem vervreemde schepping, wordt in het offer dat Hij voor ons gaf levendig afgebeeld. "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13 NBV).

Jezus Christus is God's unieke en eeuwige Zoon.1 Hij is de Alfa en Omega,2 de grootse IK BEN,3 de "HEER van de hemelse machten"4 door wie alle dingen werden geschapen5 en in wie alle dingen bestaan.6 Jezus, die aan het hoofd staat van alle dingen,7 maakte Zichzelf op zo'n manier onderdanig dat het menselijke verstand alleen al de gedachte daaraan niet zou kunnen verdragen. Hij kwam naar deze door zonde vervloekte wereld en nam actief deel aan ons erbarmelijk bestaan. Zelfs al bestaan wij uit vlees en bloed, toch deelde Hij ook dit met ons.8 Hij werd een mens en Hij mengde zich onder ons.9 Hij deelde in het lijden dat we over onszelf hadden afgeroepen doordat we Zijn Heilige beginselen afwezen.10 En alsof dat nog niet genoeg zou zijn om ons van Zijn liefde en zijn zorg voor ons te overtuigen gaf Jezus, de onsterfelijke God en de Gever van Leven, Zijn eigen leven aan het kruis in de grootste liefdesdaad die de wereld ooit heeft gekend! Door dit te doen nam Hij onze zonden weg, door deze effectief met Zichzelf aan het kruis te slaan. Dus werd Hij die geen zonde kende Zelf de zonde voor ons11 en proefde Hij die ons allen het leven gaf Zelf de dood voor hen die hiertoe veroordeeld waren.12

God's Liefde - Want God Had de Wereld Zo Lief
Dit is God's liefde! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden" (Johannes 3:16-17). Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij alles hiervoor opgaf, van Zijn rechten en privileges als de unieke eeuwige Zoon van God, tot zelfs Zijn leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10). "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer" (Romeinen 6:23).

God's Liefde - Deze is Voor Jou!
God's liefde is aan ons geopenbaard en nu staat Hij voor de deur en klopt Hij aan.13 Het is de verantwoordelijk van elk individu om of een persoonlijke relatie met God na te streven of om Hem anders ronduit af te wijzen. De enige barrière tussen ons en God's liefde is onze vrije wil en Jezus Christus is de deur.14 "Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'" (Johannes 14:6). Verlossing is een gratis geschenk dat gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Er bestaat geen andere manier. "…Verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn!" (Galaten 2:21). Je kan God's vergeving niet verdienen door middel van goede daden. Hoe kan het doen van goede daden die je al je hele leven had moeten doen ooit de ontelbare keren dat je gefaald hebt ongedaan maken? God is geen gek. "Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de HEER…" (Jeremia 2:22).

Een man viel ooit op zijn knieën voor Christus en smeekte: "Als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus kreeg medelijden en antwoordde: "Ik wil het, word rein." (Marcus 1:40-41). Wij kunnen ook op onze knieën vallen en God's enige voorziening voor onze zonden erkennen. Ook wij kunnen dit antwoord krijgen: "Ik wil het, word rein." Christus nam bereidwillig God's rechtvaardige verontwaardiging op Zich zodat wij dat niet hoefden te doen: eenieder die Zijn dood aan het kruis accepteert als betaling voor zijn zonden zal verzoend worden met de God die we hebben beledigd. "Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend...God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden" (2 Korintiërs 5:18-19, 21). Zul jij God's liefde vandaag aanvaarden?

Ontdek Ware Liefde!
 

 

Lees meer...
 
Heilige Geest: Eén van de Drie Personen van God

De Heilige Geest is één van de drie personen van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor velen onder ons is dit een concept dat moeilijk te bevatten is. De Bijbel verkondigt dat er maar één levende God is en toch leren we uit de Schrift dat Hij uit drie afzonderlijke personages bestaat. Eén manier om dit concept gedeeltelijk te visualiseren bestaat uit een vergelijking met de aard van water (H2O). Water is een enkele samenstelling die in drie verschillende vormen kan voorkomen - als vloeistof, als vaste stof (ijs) en als gas (damp). Een ei is een andere mogelijke visualisatie. Het bestaat uit eiwit, eigeel en de schaal, maar het is toch maar één ei. Natuurlijk kunnen deze voorbeelden geen volledig beeld van God schetsen, maar zij kunnen gebruikt worden als een illustratie voor het feit dat Zijn drie "personen" op geen enkele manier strijdig zijn met Zijn éénheid.

Heilige Geest: Veel Meer dan een Etherische Levenskracht
De Heilige Geest is geen vage, etherische levenskracht. Hij is niet onpersoonlijk of iemand die niet zelfstandig denkt. De Heilige Geest is een "persoon" die in elk opzicht gelijk is aan God de Vader, en God de Zoon. De Bijbel vertelt ons dat alle karakteristieken van God die in de Vader en de Zoon tot uitdrukking komen net zo duidelijk in de Heilige Geest te onderscheiden zijn.

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. In 1 Korintiërs 2:11 zien we een voorbeeld van het intellect en de wil van de Heilige Geest: "Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God."

In Romeinen 15:30 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben:"Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God."

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, heeft Hij specifieke rollen en functies in onze levens. In Johannes 16:13 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: "Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen."

In Johannes 14:26 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: "De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb."

In 1 Korintiërs 3:16 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?"

In Handelingen 1:8 leren we te begrijpen waar onze eigen kracht vandaan komt: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen."

In Romeinen 8:14 leren we te begrijpen waar we door geleid worden: "Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God."

In Romeinen 8:26 vernemen we dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: "Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

In Hebreeën 9:14 zien we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2:11 zien we dat de Heilige Geest alwetend is. En in Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alom aanwezig is.

Heilige Geest: Eigenschappen van God
De Heilige Geest, de Vader en de Zoon maken allemaal deel uit van een verenigde God die we in het Christendom kennen als de Drieëenheid. Een veel voorkomende misvatting is dat Christenen in drie verschillende goden zouden geloven. Dit is onjuist. Hoewel elk "personage" verschillend is wat betreft Zijn functie, vormen zij samen dezelfde godheid en weerspiegelen zij allen de goddelijke eigenschappen van de éne levende God.
 

 

Lees meer...
 
Dagelijks Gebed: Wat Jezus Zei en Deed
 
Jezus leerde ons het belang van dagelijks gebed. Hij vertelde ons over de "noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven" (Lucas 18:1). Hij zei ook dat we dag en nacht met God in gesprek moesten zijn (Lucas 18:7). Toen Hij Zijn discipelen leerde hoe te bidden, vertelde Hij hen dat zij God moesten vragen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien (Lucas 11:3).

Jezus gaf ons een voorbeeld voor dagelijks gebed door in alle soorten omstandigheden te bidden:
 • Hij bad toen Hij gedoopt werd (Lucas 3:21).
 • Hij bad vlak voor Zijn passie (Matteüs 26:39) en aan het kruis (Matteüs 27:46; Lucas 23:34, 46).
 • Jezus bad toen Hij zich in doodsangst bevond, Hij bad toen zelfs nog ernstiger (Lucas 22:44).
 • Hij bad in droeve tijden, zoals bij de tombe van Zijn vriend Lazarus.
 • Hij bad de hele nacht vóór Hij Zijn discipelen koos. (Lucas 6:12).
 • Hij bad toen Hij brood brak en het aan anderen te eten gaf (Johannes 6:11).
Jezus maakte het een prioriteit om te bidden. "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden" (Lucas 5:16), of hij stuurde de menigten weg en "ging...de berg op om er in afzondering te bidden" (Matteüs 14:23). We lezen ook dat Jezus "vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was" opstond en "naar een eenzame plek [liep] om daar te bidden" (Marcus 1:35).

 

Dagelijks Gebed: Wat de Bijbel Nog Meer Zegt
De Bijbel vertelt ons dat we ten alle tijde moeten bidden en onze verzoeken aan God bekend moeten maken (Efeziërs 6:18). De Schriftteksten vertellen ons dat we onophoudelijk moeten bidden (1 Tessalonicenzen 5:17). De Bijbel vertelt ons nooit dat we ons ergens zorgen over moeten maken, maar dat we God moeten danken voor de dingen waarin Hij reeds heeft voorzien (Filippenzen 4:6).

Jezus leerde Zijn volgelingen om een eenvoudig dagelijks gebed te bidden. Je kent het misschien al uit je hoofd als het "Onze Vader", maar het zal meer betekenis voor je krijgen als je even de tijd neemt om na te denken over wat elke regel nu eigenlijk betekent. Zeg het dan in je eigen woorden:

 • “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” Erken aan het begin van je gebed dat God je Vader is. Je kan bijvoorbeeld bidden: "God, dank U wel voor het feit dat U van mij houdt en me als Uw kind hebt geadopteerd, ook al heb ik niets gedaan om Uw liefde te verdienen."
 • “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” Deze regels gaan helemaal over het verlangen om God's idealen hier op aarde in te stellen. Vraag God om je te tonen wat Hij wil dat je vandaag voor Hem doet en om je de energie en de moed te geven om dat te doen. Vraag Hem om je jouw gewoontes te tonen waarvan je je misschien niet bewust bent dat deze minder zijn dan Zijn idealen en om je te helpen om te veranderen.
 • “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” Vraag God om vandaag in je fysieke behoeften te voorzien. Vraag gerust voor andere behoeften zoals een dak boven je hoofd, kleding, een baan, veiligheid, etcetera. Ben specifiek over wat je nodig hebt en dank Hem voor de manieren waarop Hij in het verleden voor je heeft gezorgd.
 • “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.” Vraag God om je te vergeven voor die dingen waarvan je weet dat je ze verkeerd hebt gedaan. Je kunt ook bidden om God's hulp te vragen om een zonde te overwinnen die in je leven blijft terugkeren. Vraag God om vergeving en bedank Hem. Denk dan even na of er iemand in jouw leven is die jij nog niet hebt vergeven. Neem de tijd om anderen mentaal te vergeven. Vraag God om in deze aspecten van je leven in te grijpen.
 • “En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.” Nadat je voor vergeving hebt gebeden, bid dan voor jezelf en voor familie voor bescherming tegen verleidingen en kwaad.
 • “Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.” Erken dat God de macht heeft om je gebeden te beantwoorden en uit te voeren wat Hij beloofd heeft.
 

 

Lees meer...

 

 

 Prachtige God songtekst

 
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
’t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)
 
Opwekking
 
 

 Lees meer...
 
 
 
 
Garden of Secrets Lyrics

Title track from the album Garden of Secrets.

Originally written in Hebrew. From: Shani Ferguson
Inspired from the romance in the Song of Solomon.There's a garden it's full of secrets
He is calling me to come in
He takes my hand and draws me in

He is watching and beckoning me
eyes that whisper mysteries
of a lover king who has chosen me
oh this lover king

My heart is pounding in my chest
from words he speaks when love's expressed
his nearness takes away my breath

His arms wrap around me in perfect embrace
in the garden we dance and he lifts up my face
and my heart it melts as I gaze in the eyes of my love

His words are a balm healing pain from the past
from the lovers I had that I knew wouldn't last
and my heart is swept away by the depth of this love

His words are a balm healing pain from the past
from the lovers I had that I knew wouldn't last
and I will rest in this love forever


All rights reserved. Copyright: Music and Lyrics by Stefan Mihaescu and Shani Ferguson
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl